Ugrás a tartalomhoz

Új Széchenyi Kombinált Mikrohitel Program

Az Új Széchenyi Kombinált Mikrohitel célja a kereskedelmi banki módszerekkel nem, vagy nem a kívánt mértékben finanszírozható magyarországi székhelyű mikro-, és kisvállalkozások fejlesztése a hitelhez jutás lehetőségeinek javításával.

Támogatásban részesíthető Kedvezményezettek

A Kombinált Mikrohitel Program (továbbiakban KMH) keretében a Közvetítő útján Támogatásra jogosultak azon devizabelföldinek minősülő, Magyarország területén székhellyel, illetve az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarország területén fiókteleppel rendelkező Mikrovállalkozások, amelyek megfelelnek a 800/2008/EK rendelet 1.sz. melléklete 2. cikkének (3) bekezdésében meghatározottak szerint mikrovállalkozásnak. Támogatásra jogi személyiségű, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, egyéni vállalkozó, valamint szövetkezet jogosult.

A Támogatásból kizártak köre


Nem nyújtható Támogatás olyan Mikrovállalkozás számára,

 • amely ellen csőd-, felszámolási vagy végelszámolási eljárás van folyamatban, és/vagy amelynek kiegyenlítetlen lejárt köztartozása van (kivéve, amennyiben az adóhatóság számára fizetési halasztást vagy részletfizetést engedélyezett);
 • amely a Hitelszerződés megkötésének idején az üzletszerű működéshez szükséges jogerős hatósági engedélyekkel nem rendelkezik;
 • amelyről hitelt érdemlően bebizonyosodik, hogy a hitelkérelem szakmai, pénzügyi tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis adatot szolgáltatott;
 • amellyel szemben az Európai Bizottságnak valamely támogatás visszafizetésére kötelező határozata van érvényben, továbbá aki, vagy amely a hitelkérelem benyújtását megelőző három éven belül az államháztartás alrendszereiből, az Európai Unió előcsatlakozási eszközeiből, vagy a strukturális alapokból juttatott valamely támogatással összefüggésben a Hitelszerződésben vállalt kötelezettségét nem teljesítette;
 • amely az adott, illetve az azt megelőző két pénzügyi év során a Bizottság 1998/2006/EK rendeletében meghatározott összeghatár felett részesült, illetve részesülne csekély összegű (de minimis) támogatásban.


Támogatható Projektek

 • A KMH (GOP) Hitelprogram keretében a Közvetítő által kihelyezett hitelek a Kedvezményezettek által az alábbi Projektekhez használhatók fel:

 • Új, egyenként minimum nettó 200.000,- Ft beszerzési értékű tárgyi eszköz beszerzése;
 • Információs technológia fejlesztéshez kapcsolódó, egyenként minimum nettó 30.000,- Ft értékű hardver beszerzése;
 • Információs technológia fejlesztéshez kapcsolódó szoftverek beszerzése (egyedi fejlesztésű szoftverek kivételével);
 • Infrastruktúrális és ingatlan beruházás és vásárlás.

 • A hitelcélnak megfelelő felhasználás ellenőrzése a Közvetítő belső szabályzatai – kockázatvállalási-, fedezetértékelési-, ügyfélminősítési és ügyletminősítési szabályzatok – alapján történik.
 • A támogatható Projektek elszámolható és el nem számolható költségeire vonatkozó előírásokat a GOP Részletes Pályázati Útmutató, illetve a VNT Pályázati Dokumentáció tartalmazza, amelyek betartását a MAG Zrt. ellenőrzi.

A Támogatásban részesíthető Projektek megvalósítási helye

A KMH (GOP) Hitelprogram keretében azon projektek támogathatók, amelyek megvalósítására (azaz a Támogatás felhasználására) a Kedvezményezettnek Magyarország területén, a Közép-Magyarországi Régión kívül elhelyezkedő - nem vidékies településen fekvő - székhelyén, telephelyén vagy fióktelepén kerül sor (az ingatlan fekvése, illetve a
beszerzett eszköz aktiválási helye szerint). A nem vidékies települések listáját GOP Részletes Pályázati Útmutató VIII. sz. melléklete tartalmazza.

Termékforgalmazásban résztvevő kirendeltségek

Kirendeltség: Nagyatád Kaposvár Böhönye
Cím: 7500 Nagyatád, Kossuth Lajos utca 16. 7400 Kaposvár, Teleki u. 22. 8719 Böhönye, Kossuth Lajos u. 2.
Telefon: 82/553-826 82/510-854 85/322-048
E-mail: info@somogytakarek.hu info@somogytakarek.hu info@somogytakarek.hu
Kirendeltség:
Cím:
Nagyatád
7500 Nagyatád, Kossuth Lajos utca 16.
Kaposvár
7400 Kaposvár, Teleki u. 22.
Böhönye
8719 Böhönye, Kossuth Lajos u. 2.
Kirendeltség:
Telefon:
Nagyatád
82/553-826
Kaposvár
82/510-854
Böhönye
85/322-048
Kirendeltség:
E-mail:
Nagyatád
info@somogytakarek.hu
Kaposvár
info@somogytakarek.hu
Böhönye
info@somogytakarek.hu

Kondíciók

Hitel devizaneme


A KMH (GOP) Hitelprogram keretében csak forint alapú hitel nyújtható.

Hitel összege


Legalább 1 millió Ft és legfeljebb 20 millió Ft lehet, azzal, hogy:

 • a Hitel kizárólag legalább 1 millió Ft és legfeljebb 10 millió Ft összegű VNT-nek a KMH (GOP) VNT program keretében való megítélésével együtt nyújtható a Kedvezményezett számára;
 • a VNT, a Hitel, illetve a Kedvezményezett által biztosított legalább 10%-os önerő együttesen képezi a Pályázati Projektértéket;
 • a VNT maximális mértéke a Pályázati Projektérték önerővel csökkentett értékének 50%-a, illetve a Hitel összegének 100%-a lehet.


Elvárt önerő


A Pályázati Projektérték legalább 10%-a, amely rendelkezésre állását a Hitel igénylésekor a Kedvezményezettnek igazolnia kell (ld. Közvetítői Szerződés 5. sz. melléklet). Az elvárt önerő forrása nem lehet közvetlenül vagy közvetetten az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból vagy a Kohéziós Alapból származó támogatás.

Kamatláb


8,00% éves kamatláb.

Egyéb felszámítható költségek és díjak


A Közvetítő a Hitelszerződés megkötésével összefüggésben összesen legfeljebb az alábbi összegű bruttó tranzakciós díjat számíthat fel a Kedvezményezettnek, ezen felül egyéb díjat nem számíthat fel:

1. 36 hónapnál hosszabb futamidő esetén 50.000,- Ft;
2. 12 hónaptól 36 hónapig terjedő futamidő esetén a szerződött hitelösszeg 3%-a;
3. 12 hónap alatti futamidő esetén a szerződött hitelösszeg 5%-a.


A fentiekben részletezett tranzakciós díj – eltekintve azon költségektől, amelyeket a Kedvezményezett nem a Közvetítőnek fizet (pl.: értékbecslői-, ügyvédi- vagy közjegyzői díj) – a hitel elbírálásával és folyósításával összefüggő valamennyi szolgáltatásának és költségének ellenértékét (pl.: hitelbírálati díj, folyósítási jutalék, Közvetítő által kezdeményezett szerződésmódosítás díja, regisztrációs díj stb.) magában foglalja, ide nem értve azonban az esetleges követelésbehajtási költségeket.

A maximális futamidő


Legfeljebb 120 hónap.

A felhasználási és elszámolási határidő


Kedvezményezett a Projekt megvalósítását a projekt megkezdését, illetve a Hitelszerződés hatálybalépését (ezek közül a későbbit) követő 12 hónapon belül köteles befejezni.
A projekt pénzügyi elszámolásának (a záró kifizetési igénylés benyújtásának) határideje: a projekt befejezésétől számított 90 naptári nap.


Türelmi idő


A Hitel folyósításától számított maximum 24 hónap.

Rendelkezésre tartási idő


A Közvetítő a Hitelt a Hitelszerződés aláírásától számított legfeljebb 12 hónapig tarthatja rendelkezésre azzal, hogy a Projekt megkezdését követő 12 hónapon belül kell a Hitelt folyósítani.

Egyéb

Biztosítékok


A KMH (GOP) Hitelprogram keretében kihelyezett Hitelek biztosítékaként a Közvetítő a saját, a Pályázatban bemutatott fedezetértékelési szabályai alapján meghatározott típusú és értékű biztosítékot kér a Kedvezményezettől.

Állami támogatás formája


Kedvezményes kamatozású kölcsön.

Állami támogatás mértéke, halmozódás


Bármely vállalkozásnak, bármely három pénzügyi év időszakában odaítélt csekély összegű (de minimis) támogatás támogatástartalma nem haladhatja meg a 200.000,- eurót, közúti szállítás területén működő vállalkozás esetén a 100.000,- eurót (kivéve, amennyiben a csekély összegű (de minimis) támogatásokra vonatkozó közösségi jogszabályok az ettől való eltérést megengedik).

Azonos elszámolható költségek tekintetében a csekély összegű (de minimis) támogatás nem halmozható állami támogatással, ha az ilyen jellegű halmozódás olyan támogatási intenzitást eredményezne, amely túllépi a csoportmentességi rendeletben vagy a Bizottság által elfogadott határozatban az egyes esetek meghatározott körülményeire vonatkozóan
rögzített támogatási intenzitást.

Állami támogatás kategóriája


Az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet I. számú melléklete szerint: „D. Csekély összegű támogatás.” A hitelt kizárólag a Bizottság 1998/2006/EK rendelettel összhangban lehet nyújtani.

Támogatástartalom igazolása


A Kedvezményezettnek a Közvetítői Szerződés 12. mellékleteként csatolt formanyomtatványon előzetesen nyilatkoznia kell arról, hogy az adott évben és az azt megelőző két pénzügyi évben mennyi csekély összegű (de minimis) támogatást vett igénybe.


A támogatásról szóló igazolást a Kedvezményezettnek a Hitel támogatástartalmáról és a támogatásra vonatkozó kategóriáról az MV Zrt. állítja ki.

Igénybevételi lehetőség


A KMH (GOP) Hitelprogram keretében utoljára 2015. december 31-én lehet:

 • hitel/kölcsönszerződést kötni, illetve
 • hitel/kölcsönszerződés alapján a Kedvezményezetteknek kifizetést teljesíteni.

Új Széchenyi Kombinál Mikrohitel Program dokumentumai


  Kapcsolódó dokumentumok: