Adó-visszatérítési támogatás - www.takarekbank.hu

Milyen célokra igényelhető?

 

2020. január 01. napjától kizárólag preferált kistelepülésen igényelhető a támogatás az alábbi célokra.

  • új lakás építése

     - a legfeljebb 150 m2 hasznos alapterületű lakás vagy a legfeljebb 300 m2 hasznos 

       alapterületű egylakásos lakóépület természetes személy építője vagy építtetője az építési

       bekerülési költség megfizetéséhez, illetve

     - az építkezés helyéül szolgáló építési telek vételárához az építési telek természetes személy

       tulajdonosa igényelhet támogatást.

  • használt lakás vásárlása, valamint egyidejű bővítése és/vagy korszerűsítése,
  • meglévő lakás bővítése és/vagy korszerűsítése esetén.

 

 

A támogatás igényelhető továbbá használatba vételi engedéllyel nem rendelkező ingatlan megvásárlását követően annak továbbépítéséhez, ahol az építkezés 2008. július 1-jén vagy azt követően kiállított építési engedély vagy 2016. január 1-jét követően az egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenység esetén az építési tevékenység bejelentése alapján történt.

 

Fontos! A támogatás iránti kérelem a használatba vételi engedély kiadását, a használatba vétel tudomásulvételét, vagy az egyszerű bejelentéshez kötött épület felépítésének/bővítésének megtörténtéről szóló hatósági bizonyítvány a kiadását megelőzően kell, hogy benyújtásra kerüljön.

 

 

A támogatás mértéke

 

Az adó-visszatérítési támogatás legfeljebb egy alkalommal a 2018. január 1-én vagy azt követően kiállított számla alapján, de legkésőbb 2022. június 30-ig igényelhető.

 

A támogatás összege megegyezik az építkezés helyéül szolgáló telek, valamint a lakás vagy lakóépület Hitelintézet által elfogadott költségvetés szerinti építéséhez/bővítéséhez/korszerűsítéséhez megvásárolt anyagok és igénybe vett szolgáltatások számlájában feltüntetett és a kiállított számla szerint megfizetett általános forgalmi adó összegével, de legfeljebb 5 millió Ft.

 

 

Személyi feltételek

 

A támogatás igénylésekor személyi feltételeknek is eleget kell tenni, ezek valamelyikének nem teljesülése esetén az Adó-visszatérítési támogatás nem adható.

 

Társadalombiztosítási jogviszony
A kedvezmény akkor igényelhető, ha az igénylő - házastársak, fiatal házaspár vagy élettársak esetén legalább az egyik fél - kérelem benyújtásának időpontjában

  • 30 napnál nem régebbi okirattal igazolja, hogy a Tbj. 5. §-a szerint biztosított, - új lakáscél esetén ide nem értve a közfoglalkoztatási jogviszonyt -, vagy büntetőjogi felelősség vállalásával teljes bizonyító erejű magánokiratba foglaltan nyilatkozik arról, hogy a köznevelésről szóló törvény hatálya alá tartozó középfokú nevelési-oktatási intézményben vagy felsőoktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében tanulmányokat folytat.
  • legalább 180 napja folyamatosan biztosított - ideértve azt is, ha a legalább 180 nap folyamatos biztosításban legfeljebb 30 nap megszakítás van. A 180 nap teljesíthető:

     - TB jogviszonnyal (új lakáscél esetén ide nem értve a közfoglalkoztatási jogviszonyt), és ezt

        30 napnál nem régebbi okirattal igazolja, vagy

     -  középfokú nevelési-oktatási intézményben vagy felsőoktatási intézményben nappali

        rendszerű oktatás keretében tanulmányokat folytat és erről büntetőjogi felelősség

        vállalásával teljes bizonyító erejű magánokiratba foglaltan nyilatkozik, vagy

     -  kereső tevékenysége alapján valamely másik állam társadalombiztosítási rendszere által

        kiállított és hiteles fordítással igazolt TB igazolással.

 

A biztosítotti jogviszonyt nem kell igazolni, ha

  • az igénylő ápolási díjban részesül.
  • az igénylő – házastársak, fiatal házaspár vagy élettársak esetén legalább az egyik fél valamely másik állam társadalombiztosítási rendszerének hatálya alatt áll, valamint vállalja, hogy a támogatási szerződés megkötését követő 180 napon belül a Tbj. 5. §-a szerinti biztosítottá válik.
  • az igénylő – együttes igénylők esetén legalább az egyik fél - a kérelem benyújtásának időpontjában öregségi nyugdíjban, korhatár előtti ellátásban vagy szolgálati járandóságban részesül.

 

 

NAV igazolás
A kedvezmény iránti kérelem benyújtásának időpontjában az igénylők egyikének sem lehet az állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott köztartozása.


Büntetlen előélet
Az igénylőnek és házastársának büntetőjogi felelősség vállalásával nyilatkoznia kell, hogy a büntetőjogi felelősséget a bíróság a Rendelet 1. melléklet szerinti bűncselekmény elkövetése miatt nem állapította meg vagy megállapította, de a kedvezmény igénylésének időpontjában az igénylő e bűncselekmények vonatkozásában a büntetett előélethez fűződő hátrányos jogkövetkezmények alól már mentesült.
Az igénylő fentieket - választása szerint - a nyilatkozat helyett 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvánnyal is igazolhatja.
 

 

Tárgyi feltételek


Kötelező tulajdonszerzési elvárások a támogatással érintett ingatlanban

A támogatással érintett ingatlanban csak a támogatott személyek szerezhetnek tulajdont, valamint a kiskorú gyermek is a jogszabály által nevesített esetekben.

Házastársak, fiatal házaspár vagy élettársak esetén az új lakásban mindkét félnek az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett tulajdonnal kell rendelkeznie.

 

Számlabenyújtási kötelezettség

Az elfogadott költségvetés szerinti bekerülési díj legalább 70%-áról a támogatott személy saját nevére kiállított számlát kell bemutatni.

Az adó-visszatérítési támogatás kizárólag a 27%-os általános forgalmi adó-mértékkel kiállított számla vagy számlák benyújtása esetén vehető igénybe. A 70%-os számlabemutatási kötelezettség teljesítésénél 27% vagy 0%-os ÁFA tartalmú számlákat lehet bemutatni.

Új lakás építése esetén 2018. január 1-én vagy azt követően, de az építési engedély kiadását vagy a bővítési munkák megkezdését legfeljebb 6 hónappal megelőzően kiállított számla fogadható csak el.

 

További tájékoztatás

 

A tájékoztatás nem teljes körű és nem minősül ajánlattételnek vagy adótanácsadásnak. Kérjük, a részletekről tájékozódjon a Takarékbank fiókjaiban, vagy a honlapon közzétett dokumentumokból. További információért forduljon munkatársainkhoz.

 

A hatályon kívüli hirdetmények, Általános Szerződési Feltételek, Üzletszabályzatok és egyéb dokumentációk megtekinthetőek a https://www.takarekbank.hu/maganszemelyek/hitelek1 oldalon.


Kapcsolódó dokumentumok:

Tisztelt Ügyfelünk!

A Takarékbank a koronavírus-járvány (COVID-19) további terjedésének megakadályozása érdekében, valamint a Kormány 431/2020. (IX. 18.) rendeletének megfelelően további intézkedéseket vezetett be:

 

Kérjük megértését és segítő együttműködését. Közös érdekünk a járvány további terjedésének megelőzése.