TakarékBank Zrt.

Takarék Forint Kiváltó Hitel

Takarék Forint Kiváltó Hitel

Takarék Forint Kiváltó Hitel

Takarék Forint Kiváltó Hitel

image

Miért előnyös Önnek a Takarék Forint Kiváltó Hitel ?

Amennyiben több hitele van és szeretné hiteleit összevonni vagy meglévő hitelét kedvezőbb törlesztési feltételekkel fizetni akkor igényelje a piaci kamatozású Takarék Forint Kiváltó Hitelt változó vagy 5, 10 évre rögzített kamatozással. .

Milyen célokra igényelhető?

A hitel a más Hitelintézeteknél fennálló, forint devizanemű jelzálogkölcsön, személyi kölcsön, áruhitel, gépjárműhitel kiváltására használható fel.

Milyen devizanemben érhető el?

A Takarék Forint Kiváltó Hitel kizárólag forintban (HUF) igényelhető.

Mekkora összegű hitel igényelhető?

A kölcsön összege:
- minimum: 1.000.000,- Ft
- maximum: 50.000.000,- Ft

A hitel futamideje

A kölcsön futamideje legalább 3 év, legfeljebb 30 év.

A hitelnyújtás általános feltételei:

Adósra, Adóstársra vonatkozó részletes feltételek:

- nagykorú, cselekvőképes, fogyasztónak minősülő természetes személy, aki magyar vagy EGT állampolgár és legalább egy hitelszereplő a kölcsön futamidejének lejáratáig nem tölti be a 70. életévét;

- legalább 6 hónapja állandó (bejelentett) magyarországi lakóhellyel rendelkezik,

Fedezetként elfogadható ingatlanok:

A hitelügylet fedezeteként csak Magyarország területén elhelyezkedő, természetes személy tulajdonában levő per-, teher- és igénymentes, önállóan forgalomképes ingatlan szolgálhat, melynek műszaki állapota végleges és tulajdonviszonyai rendezettek.

A Hitelintézet hitelcéltól függetlenül egységesen az alábbiakban felsorolt típusú ingatlanokat fogadja el fedezetként:

- Lakóingatlan:
- Építési telek, amely belterületi és lakóingatlan építésére alkalmas, önállóan megközelíthető és a közmű csatlakozási lehetőség megoldott.
- Termőföld, azaz szántó, legelő, gyep, rét, és legfeljebb 10 %-ig tartalmaz egyéb, nem elfogadott besorolású ingatlanrészt (pl. erdőt) és amelynél a birtoktest minimum 1 ha
- Tanya
- Zártkerti területen lakóingatlanként nyilvántartott épület a földtörvény alóli mentesség igazolás esetén
- Üdülő/nyaraló
- Üzlet/iroda

További feltétel:

- A Hitelintézet előírhatja Adóstárs bevonását az ügyletbe.
- A fedezeti ingatlanra az ingatlan újjáépítési értékének megfelelő mértékű, vagyonbiztosítási szerződést kell kötni (kivéve termőföld, építési telek). Az érintett Biztosító által cégszerűen aláírva kiadott Fedezetigazolást kell a Hitelintézet rendelkezésére bocsátani a hitelbiztosítéki záradék bejegyzéséről.
- Amennyiben van haszonélvezeti/özvegyi jog az ingatlanon, azt a folyósítást megelőzően töröltetni kell, vagy a haszonélvezeti/özvegyi jog jogosultja Adóstársként bevonásra kerül a kölcsönügyletbe.

 

Akciók

A 2018. december 31-ig befogadott és legkésőbb 2019. március 31-ig szerződött ügyletek esetében a hitelintézet átvállalja a következő költségeket, díjakat:
- az első értékbecslés díját az alapfedezetre vonatkozólag,
- a folyósítási díjat,
- az e-hiteles tulajdoni lap díját egy ingatlanra vonatkozóan,
- a közokiratba foglalás díját 50 ezer forintig


Kamatozás feltételei:

a) kamata referenciakamathoz kötött (referenciakamat + kamatfelár): 6 havi BUBOR (2018. szeptember 26.. napon érvényes: 0,32 %) + évi 2-5%
A kamatfelár-kamatperiódus hossza 5 év.

- Lakáscélú kiváltás esetén az ügyleti kamat mértéke:6 havi BUBOR + 2,00% – 5,00% kamatfelár, azaz 2,32%-5,32%, THM: 2,52%-5,57%
- Egyéb célú kiváltás esetén az ügyleti kamat mértéke: 6 havi BUBOR + 3,00% – 6,00% kamatfelár, azaz 3,32%-6,32%, THM: 3,56%-6,64%
 

b) 5 éves rögzített kamatozás
Kamatperiódus hossza 5 év.

- Lakáscélú kiváltás esetén az ügyleti kamat mértéke: 4,50%-7,50%, THM: 4,81%-7,92%
- Egyéb célú kiváltás esetén az ügyleti kamat mértéke: 5,75%-8,75%, THM: 6,14%-9,28%
 

c) 10 éves rögzített kamatozású
Kamatperiódus hossza 10 év.

- Lakáscélú kiváltás esetén az ügyleti kamat mértéke: 5,25%-8,25%, THM: 5,60%-8,74%
- Egyéb célú kiváltás esetén az ügyleti kamat mértéke: 6,15%-9,15%, THM: 6,57%-9,73%


Kamat/kamatfelár kedvezmények:

Feltétel Adható kamat/kamatfelár kedvezmény mértéke (százalékpont)


a) Rendszeres havi számlajóváírás:
    - legalább 100.000,- Ft jóváírás esetén 0,70
    - legalább 250.000,- Ft jóváírás esetén 1,20
    - legalább 400.000,- Ft jóváírás esetén 1,70

b) Hitelösszeg alapján:
   - 4.000.000,- Ft - 8.999.999,- Ft összeg esetén 0,50
   - legalább 9.000.000,-Ft összeg esetén 1,00

c) Hitelintézet saját hatáskörben: maximum 1,00

A kamat/kamatfelár kedvezmény további feltétele - a táblázatban található feltételrendszeren felül - a Hitelintézetnél lakossági fizetési számla nyitása/megléte és annak a kölcsön futamideje alatti folyamatos fenntartása. A lakossági jelzáloghitelek igénylése esetén a Hitelintézet lehetőséget biztosít a törlesztési kötelezettségek teljesítése érdekében díjmentes Hitel-nyilvántartási szám igénylésére, mely esetén kamat/kamatfelár kedvezmény nem vehető igénybe.


A kamat/kamatfelár kedvezmények új jelzáloghitel igénylése esetén érvényesek és
a kamat/kamatfelár kedvezmények minden esetben a meghirdetett kamat/kamatfelár felső értékéből kerülnek levonásra.


A fenti kategóriák szerint adható kamat/kamatfelár kedvezmények összevonhatóak, de a kedvezmények együttes mértéke nem haladhatja meg a 3,00 százalékpontot.


A rendszeres jóváírást a hitel teljes futamideje alatt fenn kell tartani.
Jóváírásnak tekintendőek a számlára érkező átutalási tranzakciók és befizetések. Rendszeres havi jóváírás esetén az elvárt jóváírási kötelezettség akár több részletben is teljesíthető
Nem tekintendő jóváírásnak a kamat/kamatfelár kedvezmény szempontjából: a saját számlák közötti átvezetés, lakossági betét lejáratából, betét feltörésből, illetve betéti kamat jóváírásából származó és a saját értékpapír számláról történő jóváírás.
A számlára érkező jóváírás teljesülését a Hitelintézet 3 havonta vizsgálja felül, a vizsgálat időpontját megelőző 3 hónapos időszakra, míg a késedelmes teljesítést és a fizetési számla meglétét havonta vizsgálhatja a Hitelintézet.


Amennyiben az Ügyfél a kamat/kamatfelár-kedvezményhez szükséges, hitelszerződésben vállalt jóváírást nem teljesíti legalább 2 hónapon keresztül, úgy a vállalt jóváíráshoz kapcsolódó kedvezményt a vizsgálatot követő első törlesztési esedékességtől elveszíti. Amennyiben az Ügyfél a következő vizsgált 3 hónapban legalább 2 hónapon keresztül újra maradéktalanul teljesíti a vállalt feltételeket, a kedvezmény a vizsgálatot követő esedékességkor visszaállításra kerül.


Amennyiben az Ügyfél a hitel törlesztésével legalább 90 napja bármilyen összegben késedelemben áll, vagy bármely okból a fizetési számlája megszüntetésre kerül, az összes kamat/kamatfelár kedvezményét elveszíti a vizsgálatot követő első törlesztési esedékességtől, adott esetben kamatperióduson belül. A továbbiakban a kölcsön ügyleti kamata a szerződött konstrukcióra vonatkozóan meghirdetett, a szerződésben rögzített kamat/kamatfelár felső értékére módosul. Amennyiben késedelmét az Ügyfél maradéktalanul rendezi és a fizetési számla jogviszony is fennáll, akkor a vizsgálatot követő első esedékességkor az összes, a szerződésben rögzített kamat/kamatfelár kedvezmény visszaállításra kerül, feltéve, hogy az Ügyfél a jóváírásra vonatkozó kötelezettségét is folyamatosan teljesíti.

A kamat/kamatfelár kedvezmény feltételeinek nem tejesítése miatt megvonása nem minősül egyoldalú szerződésmódosításnak.

A hitel folyósítása:

A folyósítási feltételek együttes teljesülését követően a folyósítás egy összegben történik a kiváltandó hitelt nyújtó Hitelintézet által kiállított igazoláson szereplő összegben és számlaszámra. Amennyiben a folyósítandó hitel csak egy része a kiváltandó hitel összegének (a végtörlesztendő összegnek), a különbözetet (saját erő) az Ügyfélnek a Hitelintézet rendelkezésére kell bocsátani. Több hitel egyidejű kiváltása esetén a folyósítás több részletben is történhet.

Törlesztés:

A kölcsön törlesztési napját az Ügyfél választhatja meg. A törlesztési nap a hónap 1. és 28. napja közötti bármely nap lehet.

Előtörlesztés:

Részleges vagy teljes előtörlesztésre az ügyfél bármikor jogosult.

További tájékoztatás

A kölcsönszerződés feltételeit – kivéve a kamat módosítás jogszabályban meghatározott esetkörét - a Hitelintézet az Ügyfél számára kedvezőtlenül nem módosíthatja. A kamat tekintetében módosításra csak az erre vonatkozó jogszabályban meghatározott esetekben, feltételekkel és módon van lehetőség.

Felhívjuk jelen termék iránt érdeklődő Ügyfeleink szíves figyelmét, hogy a jelzáloghitel termékkel kapcsolatos információk összehasonlítását segítő alkalmazások a Magyar Nemzeti Bank honlapján találhatók. Kérjük, hogy a végleges döntés előtt szíveskedjen a (http://www.mnb.hu/fogyasztovedelem), az ott található alkalmazásokkal (hitelkalkulátor, háztartási költségvetés-számító program stb.) is tájékozódni.

Kérjük, a felelős hitelfelvételi döntéshez fontolják meg a háztartásuk teljes teherviselő képességét, vegyék figyelembe a háztartásukban élők vagyoni-jövedelmi helyzetét, eladósodottságát és a leendő adóssággal összefüggő teherviselő képességüket.

Jelen tájékoztatás nem teljes körű és nem minősül ajánlattételnek, kérjük, a részletekről tájékozódjon kirendeltségeinken. A Takarék Forint Kiváltó Hitel Referencia / Fix 5 / Fix 10 termékre vonatkozó további információk és feltételek a Hitelintézet vonatkozó Üzletszabályzatában, a Piaci kamatozású lakossági jelzáloghitelekre vonatkozó hatályos Hirdetményben és a Fogyasztónak nyújtott Jelzáloghitelek Általános Szerződési Feltételeiben találhatóak. A Hitelintézet a hitelbírálat jogát fenntartja.

Reprezentatív példák:
Az alábbi példákkal prezentáljuk a Hitelintézetnél igényelt Takarék Forint Kiváltó Hitel Referencia / Fix 5 / Fix 10 termékre vonatkozó kondíciókat, a Hirdetmény készítésekor érvényes kamat (kamatfelár) mértéket, 1 db ingatlanfedezetet, valamint minden hónap 15-én esedékes törlesztést figyelembe véve:
 

Lakáscélú kiváltás esetén (a jelzáloghitel fedezeteként bevont ingatlan(ok)ra jelzálogjog kerül bejegyzésre): 

 


TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL REFERENCIA TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ FIX 5
TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ FIX 10
Hitelkamat típusa Változó kamatozás, alkalmazott referencia kamat: 6 havi BUBOR 5 éves kamatperiódusokban rögzített 10 éves kamatperiódusokban rögzített
Hitel teljes összege 5 000 000 Ft 5 000 000 Ft 5 000 000 Ft
Hitel futamideje 20 év 20 év 20 év
Törlesztőrészletek száma 240 db 240 db 240 db
Vállalt havi rendszeres jóváírás összege

100 000 Ft -

249 999 Ft

100 000 Ft -

249 999 Ft

100 000 Ft -

249 999 Ft

Hitelkamat mértéke 4,12%  6,30% 7,05%
THM 4,40%  6,73% 7,54%
Törlesztőrészlet összege 30 777 Ft/hó  37 054 Ft/hó  39 335 Ft/hó
A hitel teljes díjában foglalt díj, jutalék, költség és adó 2 469 344 Ft  3 980 200 Ft  4 529 320 Ft
A fogyasztó által fizetendő teljes összeg 7 469 344 Ft  8 980 200 Ft  9 529 320 Ft

 

Egyéb célú kiváltás esetén (a jelzáloghitel fedezeteként bevont ingatlan(ok)ra jelzálogjog kerül bejegyzésre):

  TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL REFERENCIA TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ FIX 5 TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ FIX 10
Hitelkamat típusa Változó kamatozás, alkalmazott referencia kamat: 6 havi BUBOR 5 éves kamatperiódusokban rögzített 10 éves kamatperiódusokban rögzített
Hitel teljes összege 5 000 000 Ft 5 000 000 Ft 5 000 000 Ft
Hitel futamideje 20 év 20 év 20 év
Törlesztőrészletek száma 240 db 240 db 240 db
Vállalt havi rendszeres jóváírás összege 100 000 Ft -

249 999 Ft

100 000 Ft -

249 999 Ft

100 000 Ft -

249 999 Ft

Hitelkamat mértéke 5,12% 7,55 %  7,95 %
THM 5,46% 8,08 %  8,52 %
Törlesztőrészlet összege 33 607 Ft/hó 40 893 Ft/hó  42 160 Ft/hó
A hitel teljes díjában foglalt díj, jutalék, költség és adó 3 150 436 Ft  4 904 440 Ft  5 209 240 Ft
A fogyasztó által fizetendő teljes összeg 8 150 436 Ft  9 904 440 Ft  10 209 240 Ft

THM meghatározása:

A THM meghatározása az aktuális feltételek, illetve a hatályos jogszabályok figyelembevételével történt. A feltételek változása esetén a THM mértéke módosulhat! A THM mutató értéke nem tükrözi a hitel kamatkockázatát.

A THM értéke 5 millió forint összegű 20 éves futamidejű kölcsönre vonatkozóan, és az alábbi járulékos szolgáltatás adott termékre vonatkozó alábbi költségének figyelembe vételével kerültek meghatározásra:
- Jelzálogbejegyzés költsége: 12 600 Ft
- Számlavezetés havi díja: 200 Ft
- Havi törlesztőrészlet teljesítésének a díja: 0,3 % maximum 6000 Ft

A THM értéke módosulhat több ingatlan biztosíték felajánlása esetén, mert a biztosítékok tekintetében csak az első ingatlan értékbecslési díjának és tulajdoni lap/térképmásolat lekérési díjának megfizetését vállalja át a Hitelintézet.

Tájékoztatjuk, hogy a hitel fedezete ingatlanra bejegyzett jelzálogjog. A fedezetül bevont ingatlanra érvényes vagyonbiztosítás megkötése vagy megléte szükséges, melynek költségét - a pontos összeg ismeretének hiányában - a reprezentatív példában szereplő THM nem tartalmazza.

 

Dokumentumok

Dokumentumok

Takarék Forint Kiváltó Hitel

Takarék Forint Kiváltó Hitel

 

E honlap megfelelő működéséhez „sütiknek” nevezett adatfájlokat (angolul: cookie) helyezünk el a számítógépén, ahogy azt más, majdnem minden honlappal rendelkező cég is teszi. További információk...